Interprofessional Attitudes Scale (IPAS) – Ottawa

To top